เว็บสล็อตแตกง่ายการสร้างสันติภาพ – ภารกิจที่สี่ของมหาวิทยาลัย

เว็บสล็อตแตกง่ายการสร้างสันติภาพ – ภารกิจที่สี่ของมหาวิทยาลัย

จากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยและความตึงเว็บสล็อตแตกง่ายเครียดอย่างต่อเนื่องในทะเลจีนใต้ทำให้เกิดการจลาจล การปล้นสะดม การเสียชีวิต และการบาดเจ็บในโรงงานของต่างชาติในเวียดนาม ข้าพเจ้านึกถึงคำพูดที่ว่า “สงครามเริ่มต้นขึ้นในจิตใจของผู้ชาย [หรือผู้หญิง ]”คำพูดเหล่านี้นำไปสู่การก่อตั้งสหประชาชาติภายใต้เหตุผลในการสร้างสันติภาพและโครงการและกลไกที่ส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือ

แม้ว่าพันธกิจของมหาวิทยาลัยจะกำหนดไว้ในแง่ของการสอน 

การวิจัย และการบริการชุมชน แต่เราจำเป็นต้องมองย้อนกลับไปที่รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเวทีสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงสังคม

สิ่งนี้เป็นมากกว่าบริการชุมชน โดยเปิดรับการพัฒนาพลเมืองโลกด้วยความคิดที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระเบียบโลกที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้

โครงการโลกาภิวัตน์และภูมิภาคไม่เพียงแต่เพิ่มความซับซ้อนของระเบียบโลก การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันและอิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมทั่วทั้งรัฐและภูมิภาค แต่ยังเพิ่มทักษะ ความสามารถ และความจำเป็นในการทำความเข้าใจวัฒนธรรม การทูต และการยับยั้งชั่งใจ ท่ามกลางความท้าทายและความขัดแย้งในระเบียบโลกใหม่

สงครามอาจเริ่มต้นขึ้นในใจของผู้ชายและผู้หญิง แต่ต้องมีฉันทามติจากหลายๆ คนเพื่อเริ่มต้นสงครามด้วยผลที่ไม่คาดคิดทั้งหมด ความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน และในบางกรณี พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และความสับสนได้นำไปสู่ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง เช่น ความตึงเครียดในภูมิภาคทะเลจีนใต้ในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ บทบาทของการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองโลกที่คำนึงถึงการกระทำของแต่ละคนและผลสะท้อนจากการกระทำของพวกเขาจึงมีความจำเป็นมากขึ้นในโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้น พึ่งพาอาศัยกัน และคาดเดาไม่ได้ การแก้ไขข้อขัดแย้งเป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องใช้การเจรจาต่อรอง การเอาใจใส่ ความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม ความเข้าใจและไหวพริบ

ภารกิจที่สี่ของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากสถาบันแกนกลางในสังคมมีส่วนร่วมในการให้การศึกษาและพัฒนาผู้นำในอนาคตและพลเมืองของประเทศ ภูมิภาค และโลก มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสถานะปัจจุบันของโลกไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

พวกเขาช่วยหล่อหลอมอุปนิสัย ขวัญกำลังใจ และค่านิยมของนักเรียน เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ และส่งผลทางอ้อมต่อสังคมและระเบียบโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต พวกเขาสร้าง มีส่วนร่วม และแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านอิทธิพลที่มีต่อนักเรียน มุมมองต่อสังคม ความเคารพที่พวกเขาสั่งสอนในสังคมและในหมู่ชนชั้นสูงทางการเมือง และผ่านความรู้ที่พวกเขาผลิตและเผยแพร่

เหตุใดพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงควรจำกัดอยู่เพียงการสอน การวิจัย และการบริการชุมชน?

มหาวิทยาลัยไม่ควรมุ่งเน้นที่การช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะและความสามารถสำหรับโลกแห่งการทำงานเท่านั้น และไม่ควรมุ่งเน้นที่การผลิตความรู้ การเผยแพร่ และการค้าเท่านั้นสล็อตแตกง่าย